Splošni pogoji poslovanja

 1. UVODNE DOLOČBE
  Študentski servis Alt d.o.o. je, na podlagi Koncesijske pogodbe, sklenjene z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, agencija za izvajanje dejavnosti posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom (v nadaljevanju servis). Dejavnost posredovanja občasnih in začasnih del ureja »Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje« (UR.l. št 139, 29.12.2006).
 2. ŠTUDENTSKI SERVIS
  Študentski servis Alt se zavezuje:
  na podlagi potrjenih potrdil o opravljenem delu s strani poslovnega partnerja izdati račune in jih skupaj z enim izvodom potrdila posamezne napotnice poslati poslovnemu partnerju, svojim članom na njihove transakcijske račune nakazovati plačila za opravljeno delo isti dan, ko prejme obvestilo od banke o nakazilu na svoj TRR, poslovnemu partnerju izstaviti račun v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo,zaračunane prispevke in dajatve obračunati in odvesti v skladu z obstoječo zakonodajo,varovati in uporabljati osebne podatke članov in poslovnih partnerjev v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 3. POSLOVNI PARTNER
  Poslovni partner izjavlja, da upravljavcu podatkov Alt Lakoše d.o.o. daje, kjer je potrebna privolitev, takšno privolitev do preklica za obdelavo njegovih identifikacijskih in kontaktnih podatkov, za namene poslovnega sodelovanja, posredovanja in zagotavljanja študentske delovne sile, izdaje študentskih napotnic in faktur za opravljeno študentsko delo, za izvedbo plačil za opravljeno študentsko delo in za namene raznega obveščanja. Poslovni partner je seznanjen, da privolitev lahko kadarkoli podrobneje določi, spremeni ali prekliče na katerikoli način (e-pošta, telefon – faks, dopis). Poslovni partner je seznanjen, da je varstvo osebnih podatkov poslovnih partnerjev za družbo Alt Lakoše d.o.o. zelo pomembno. Zato z njimi ravna skladno z veljavnimi predpisi in standardi ter izvajanjem ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov in zagotavljanja pravic posameznikov.

  Poslovni partner se zavezuje:
  pred pričetkom opravljanja občasnih ali začasnih del seznaniti člane servisa s predpisi in ukrepi za varno delo in zagotoviti potrebna zaščitna sredstva članom servisa,da upošteva določbe ZDR-1, ki urejajo delo otrok, mlajših od 15 let, vajencev, dijakov in študentov,da je seznanjen z dejstvom, da se v primeru začasnega in občasnega dela dijakov in študentov v drugi državi v celoti upoštevajo predpisi države, v kateri se bo delo opravljalo in je kot podlago za opravljanje dela dijakov in študentov potrebno uporabiti pravno obliko, ki jo določa zakonodaja zadevne države,seznaniti člane servisa z njihovimi pravicami in dolžnostmi, ki so v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in s splošnim aktom poslovnega partnerja,da ob pričetku članu izročit en izvod potrjene napotnice,da sprejme, izpolni in vrne napotnico servisa za delo, ki ga je naročil na študentskem servisu Alt d.o.o.,zagotoviti, da bo servis prejel pravilno izpolnjeno in žigosano napotnico (tretji in četrti izvod) oziroma obračunski seznam takoj po opravljenem delu člana servisa ali najpozneje v 31. dneh po dnevu napotitve njegovega člana na delo, plačati račun v valutnem roku; v primeru, da zamudi s plačilom računa, si servis pridržuje pravico zaračunati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti do dneva plačila,da bo poravnal znesek na napotnici povečan s skladu z ZUJF-C za :
  • pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • prispevek za zdravstveno zavarovanje,
  • prispevek za poškodbo pri delu in poklicne bolezni,
  • koncesijsko dajatev in dodatno koncesijsko dajatev,
  • vse spremembe podatkov sporočiti servisu najkasneje v 5 dneh po nastali spremembi,
  • da pooblaščena oseba, ki izpolnjuje in žigosa potrdila s strani naročnika, jamči za pravilnost in verodostojnost vpisanih podatkov,
  • da v primeru, če mu servis posreduje kakršnekoli osebne podatke, slednje uporablja v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v skladu z namenom teh splošnih pogojev poslovanja,
  • da zagotovi zavarovanje osebnih podatkov, ki obsega organizacijske, tehnične in logično tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se zavarujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo.
  • da vsakršne spremembe, ki bi vplivale na nadaljnje poslovanje oz. sodelovanje, ob njihovem nastanku, oziroma vsaj 60 dni pred možnim/načrtovanim nastankom, sporoči servisu v pisni obliki,
  • da internih podatkov, ki se navezujejo na poslovanje/sodelovanje s servisom (podatki o članih, podatki o pogodbah, podatki o poslovnih dogovorih ipd.) ne bo posredoval tretjim osebam, ki niso povezane s servisom in poslovnim partnerjem,
  • da splošne pogoje poslovanja prebere, in je z njimi seznanjen pred samim pričetkom sodelovanja, poslovanja s servisom.
 4. ČLAN
  1. Servis lahko posreduje začasna in občasna dela za:
   • osebe s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so že dopolnili 15 let,
   • osebe s statusom študenta v Republiki Sloveniji,
   • osebe s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajši od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja,
   • izredne študente, ki imajo status študenta,
   • državljane RS, ki imajo status dijaka ali študenta v tujini, kar se dokazuje s potrdilom o vpisu, izdelanem po predpisih v državi tuje šole,
   • osebe, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo na podlagi vpisa na visokošolski zavod pridobile status študenta ob začetku novega šolskega leta,
   • študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v RS, če niso zaposleni oziroma vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.
  2. Član servisa mora za opravljanje občasnih in začasnih del izpolnjevati pogoje:
   • da je dopolnil 15 let starosti in ima splošno zdravstveno zmožnost,
   • da izpolnjuje zahteve za opravljanje občasnih ali začasnih del,
   • da se ravna po navodilih službe za varstvo pri delu in upošteva navodila drugih strokovnih služb poslovnega partnerja,
   • da na servisu pred pričetkom dela dvigne napotnico za opravljanje dela in jo izroči poslovnemu partnerju,
   • da vestno in skrbno opravlja delo,
   • da delo, ki mu ga zagotovi Študentski servis Alt, opravi preko napotnice študentskega servisa Alt,
   • da vse spremembe podatkov sporoči servisu najkasneje v 3 dneh po nastali spremembi.
  3. Član servisa izjavlja:
   • Član servisa izjavlja, da je seznanjen s spremenjeno zakonodajo oziroma s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C – Ur.l. RS 95/2014), po katerem bo od honorarja plačal prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5%.
   • Član, ki je izredni študent izjavlja, da ni v rednem delovnem razmerju (ni zaposlen) in ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje ter ima urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, pri čemer nase prevzema kazensko, civilno in drugo odgovornost, ki bi izhajala iz posredovanja neresničnih in nepopolnih podatkov.
   • Član, ki je udeleženec izobraževanja odraslih (t.i. izredni dijak) izjavlja, da ni v rednem delovnem razmerju ( ni zaposlen), ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje in ima urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, ter je seznanjen z dejstvom, da lahko po trenutno veljavni zakonodaji dela le do dopolnjenega 26. leta starosti, pri čemer nase prevzema kazensko, civilno in drugo odgovornost, ki bi izhajala iz posredovanja neresničnih in nepopolnih podatkov.
   • S fizičnim podpisom oz. izpolnitvijo (e)vpisnega lista, s predložitvijo potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto, član jamči da so vsi izpolnjeni podatki resnični, da gre za podatke, ki se nanašajo izključno na podpisanega člana in da je potrdilo o vpisu pridobljeno zakonsko. V primeru navajanja neresničnih podatkov, član prevzema nase kazensko in materialno odgovornost,
   • da ga servis lahko na podlagi pridobljenega kontakta brezplačno obvešča o aktualnih prostih delovnih mestih in prejetih nakazilih,
   • da v primeru prejema napačnega nakazila, do katerega bi prišlo zaradi administrativnih napak, bo prejeto nakazilo v celoti vrnil servisu z nakazilom na transakcijski račun servisa, ob dnevu prejema oz. najkasneje v roku 3 dni in o tem obvestil servis,
   • član z včlanitvijo ali podaljšanjem članstva potrjuje, da je seznanjen z veljavnimi Splošnimi pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema.
  4. Član servisa izjavlja, da upravljavcu podatkov Alt Lakoše d.o.o. daje, kjer je potrebna privolitev, takšno privolitev do preklica za obdelavo njegovih osebnih podatkov (identifikacijski podatki, kontaktni podatki) za namene izdaje študentske napotnice za delo, izdaje faktur za opravljeno študentsko delo, izvedbo izplačil za opravljeno študentsko delo in za namene obveščanja o nakazilih in prostih delovnih mestih. Član servisa je seznanjen, da privolitev lahko kadarkoli podrobneje določi, spremeni ali prekliče na katerikoli način (e-pošta, telefon – faks, dopis). Član je seznanjen, da je varstvo osebnih podatkov članov za družbo Alt Lakoše d.o.o. zelo pomembno. Zato z njimi ravna skladno z veljavnimi predpisi in standardi ter izvajanjem ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov in zagotavljanja pravic posameznikov.
 5. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST
  Študentski servis Alt d.o.o., odškodninsko oziroma materialno ne odgovarja za delo svojih članov, niti svojim članom. Član je za svoje delo odgovoren poslovnemu partnerju.
 6. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA
  Veljavni splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani Študentskega servisa Alt d.o.o. in dostopni v prostorih poslovalnice servisa. Študentski servis Alt  d.o.o. ima pravico, da splošne pogoje poslovanja kadarkoli (po potrebi v skladu z zakonom) enostransko spremeni. O spremembi splošnih pogoje poslovanja je servis dolžan člane in poslovne partnerje obvestiti z obvestilom na spletni strani.

 

Na vrh